Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за 2021 г. на стойност 166,7 милиарда евро, който ще бъде допълнен с 211 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро под формата на заеми по линия на Next Generation EU — временния инструмент за възстановяване, имащ за цел да бъдат мобилизирани инвестиции и да бъде даден тласък на европейската икономика. Годишният бюджет и Next Generation EU съвместно ще мобилизират през 2021 г. значителни по размер инвестиции, които ще послужат за преодоляване на непосредствените икономически и социални последици от пандемията от коронавируса, за даване на тласък на устойчиво възстановяване и за защита и създаване на работни места. Бюджетът е също така изцяло съобразен с ангажимента за инвестиране в бъдещето, за да се постигне една по-екологична, по-цифровизирана и устойчива Европа.

След като бъде приет, той ще бъде първият бюджет от новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г., както и първият годишен бюджет, предложен от Комисията, ръководена от председателя Фон дер Лайен.

Проектобюджетът за 2021 г., подсилен от Next Generation EU, насочва средствата към местата, където могат да помогнат най-много, в съответствие с най-належащите нужди от гледна точка на възстановяването на държавите — членки на ЕС, и нашите партньори по света.

Проектобюджетът за 2021 г. се основава на предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, представено на 27 май 2020 г. След като Европейският парламент и Съветът постигнат съгласие по МФР за периода 2021—2027 г., включително Next Generation EU, Комисията ще адаптира съответно предложението си за бюджета за 2021 г. чрез писмо за внасяне на корекции.

Контекст
Проектобюджетът на ЕС за 2021 г. включва разходите по линия на Next Generation EU, които ще
бъдат финансирани със заеми, взети на капиталовите пазари, и разходите, покрити от
бюджетните кредити под таваните в дългосрочния бюджет, които се финансират от собствените
ресурси. Що се отнася до последните, за всяка програма се предлагат две суми — поети
задължения и плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което може да бъде
определено в договори, сключени през дадена година. Плащанията представляват реално
изплащаните средства. Предложеният бюджет на ЕС за 2021 г. възлиза на 166,7 милиарда евро
поети задължения (-9,7 % в сравнение с 2020 г.) и на 163,5 милиарда евро плащания (+0,8 % в
сравнение с 2020 г.). Това е първият бюджет за ЕС-27 след оттеглянето на Обединеното кралство
и края на преходния период.

За повече информация