Европейската комисия предложи годишен бюджет на ЕС в размер на 167,8 милиарда евро за 2022 г., който да бъде допълнен с близо 143,5 милиарда евро безвъзмездни средства по линия на инструмента NextGenerationEU.

Проектобюджетът за 2022 г., подсилен от инструмента NextGenerationEU, насочва средствата към местата, където могат да помогнат най-много, в съответствие с най-належащите нужди от гледна точка на възстановяването на държавите — членки на ЕС, и нашите партньори по света. Финансирането ще подпомогне възстановяването и модернизирането на нашия Съюз, като стимулира екологичния и цифровия преход, създава работни места и засилва ролята на Европа в световен мащаб.

Бюджетът отразява политическите приоритети на ЕС, които са от значение за осигуряването на устойчиво възстановяване. За тази цел Комисията предлага да бъдат отпуснати (поети задължения):

 • 118,4 милиарда евро безвъзмездни средства от NextGenerationEU по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за смекчаване на икономическите и социалните последици от коронавирусната пандемия и за повишаване на устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на икономиките и обществата в ЕС предвид предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход;
 • 53,0 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 972 милиона евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) може да получи допълнителни 5,7 милиарда евро от NextGenerationEU;
 • 36,5 милиарда евро за регионалното развитие и сближаване, подсилени с 10,8 милиарда евро от NextGenerationEU по линия на REACT-EU в подкрепа на реакцията при кризи и преодоляването на последиците от кризи;
 • 14,8 милиарда евро в подкрепа на нашите партньори и интереси по света, от които 12,5 милиарда евро по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа (ИССРМС — Глобална Европа), и 1,6 милиарда евро за хуманитарна помощ (HUMA);
 • 13,1 милиарда евро за научни изследвания и иновации, от които 12,2 милиарда евро за водещата научноизследователска програма на Съюза „Хоризонт Европа“. За нея могат да бъдат отделени допълнителни 1,8 милиарда евро от инструмента NextGenerationEU;
 • 5,5 милиарда евро за европейски стратегически инвестиции, от които 1,2 милиарда евро за InvestEU за ключови приоритети (научни изследвания и иновации, двойния екологичен и цифров преход, сектора на здравеопазването и стратегическите технологии), 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа с цел подобряване на трансграничната инфраструктура и 1,2 милиарда евро за програмата „Цифрова Европа“ с цел оформяне на цифровото бъдеще на Съюза. За InvestEU могат да бъдат отделени допълнителни 1,8 милиарда евро от NextGenerationEU.
 • 4,7 милиарда евро за инвестиции в хората, социалното сближаване и ценностите, от които 3,4 милиарда евро по програма „Еразъм+“ за създаване на възможности за образование и мобилност на хората, 401 милиона евро за подкрепа на хората на изкуството и творците в цяла Европа и 250 милиона евро за утвърждаване на правосъдието, правата и ценностите;
 • 2,1 милиарда евро за разходи в областта на космическото пространство, най-вече за Европейската космическа програма, която ще обедини действията на Съюза в тази стратегическа област;
 • 1,9 милиарда евро за действия в областта на околната среда и климата, от които 708 милиона евро за програмата LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към последиците от него, и 1,2 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че екологичният преход е от полза за всички. За Фонда за справедлив преход могат да бъдат отделени допълнителни 4,3 милиарда евро от NextGenerationEU;
 • 1,9 милиарда евро за защита на нашите граници, от които 780 милиона евро за Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ), и 758 милиона евро за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex);
 • 1,9 милиарда евро за подпомагане на държавите кандидатки и държавите потенциални кандидатки да изпълнят изискванията на процеса на присъединяване на Съюза, главно чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III);
 • 1,3 милиарда евро за разходи, свързани с миграцията, от които 1,1 милиарда евро за подкрепа на мигрантите и търсещите убежище в съответствие с нашите ценности и приоритети;
 • 1,2 милиарда евро за справяне с предизвикателствата в областта на отбраната и общата сигурност, от които 950 милиона евро в подкрепа на развитието на способностите и научните изследвания по линия на Европейския фонд за отбрана (ЕФО), както и 232 милиона евро в подкрепа на военната мобилност;
 • 905 милиона евро за гарантиране на функционирането на единния пазар, включително 584 милиона евро за програмата „Единен пазар“, и близо 200 милиона евро за работа в сферата на борбата с измамите, данъчното облагане и митниците;
 • 789 милиона евро за програмата в областта на здравеопазването EU4Health, за да се гарантира всеобхватен здравен отговор на нуждите на хората, както и 95 милиона евро за Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU), за да бъде възможно бързото разгръщане на оперативна помощ в случай на криза. За rescEU могат да бъдат отделени допълнителни 680 милиона евро от инструмента NextGenerationEU;
 • 600 милиона евро за сигурността, от които 227 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), чрез който се подкрепя борбата с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберпрестъпността.

Проектобюджетът за 2022 г. е част от дългосрочния бюджет на Съюза, приет в края на 2020 г., и има за цел да превърне неговите приоритети в конкретни резултати на годишна основа.

За повече информация

Въпроси и отговори: проектобюджет за 2022 г.

Документи

Дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и NextGenerationEU

ЕС като заемополучател