Регламентът на ЕС относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства започва да се прилага утре. Този приет през май 2018 г. нов регламент обновява и укрепва значително предишната система за одобряване на типа и надзор на пазара. Той подобрява качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитването на превозните средства, увеличава проверките на автомобилите, които вече са на пазара на ЕС, и укрепва цялостната система чрез засилен европейски надзор.
Основните елементи на новите правила на ЕС са:
    • Независимост и качество на изпитването преди пускането на автомобил на пазара: техническите служби, извършващи изпитвания и инспекции на нови модели автомобили, ще бъдат подлагани на независим одит въз основа на строги критерии, за да получат и запазят предоставяния им от държавите членки статут. Националните органи по одобряването на типа вече подлежат на партньорски оценки, за да се гарантира, че съответните правила се прилагат стриктно в целия ЕС.
    • Проверки на вече пуснати на пазара автомобили: с новата рамка също така се подобряват проверките на превозните средства, които вече се предлагат на пазара и продават в местните представителства. Отсега нататък от държавите членки се изисква редовно да проверяват минимален брой автомобили и те вече са в състояние да предприемат предпазни мерки срещу превозни средства на своята територия, които не отговарят на изискванията, без да е необходимо да чакат органа, издал одобрението на типа, да предприеме действия.
    • Надзор на европейско равнище: в допълнение Комисията вече може да извършва проверки за съответствие на превозните средства в лаборатории или на пътя. В случаите, когато производителите нарушават законодателството в областта на одобряването на типа (например като използват измервателно-коригиращи устройства или представят фалшиви декларации), Комисията може да разпореди изтегляне от пазара в целия ЕС и да наложи санкции на тези производители на стойност до 30 000 EUR на автомобил. До момента само националните органи, издали одобрение за конкретния тип автомобили, можеха да налагат такива мерки.

Новите правила за одобряване на типа бяха предложени от Комисията през 2016 г. след скандала „Дизелгейт“ и бяха приети от Европейския парламент и от Съвета през 2018 г.

Тази реформа е част от по-общата работа на Комисията за чист, устойчив и конкурентоспособен автомобилен сектор, както е посочено в съобщението на Комисията „Европа в движение“. Инициативите на Комисията включват стандарти за качеството на въздуха и за емисиите на CO2, подобряването на изпитванията за емисии от автомобили, както и подпомагането на производството на алтернативни горива и акумулатори и защитата на конкурентоспособността на европейската промишленост.

За повече информация

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“

Въпроси и отговори относно новите правила на ЕС за одобряване на типа за по-безопасни и по-чисти автомобили