Ново проучване на Евробарометър относно европейското гражданство и демокрация, публикувано днес от Европейската комисия, показва, че огромното мнозинство от европейците (91 %) са запознати с понятието гражданин на Европейския съюз. Това е най-високото равнище на осведоменост от 2007 г. насам и представлява стабилно увеличение спрямо отчетените през 2015 г. 87 %. Повечето европейци са добре информирани за избирателните си права както на национално, така и на европейско равнище.

Европейската комисия започва и обществена консултация относно правата, свързани с европейското гражданство.

Основни констатации от проучването за европейското гражданство и демокрация

  1. Високо равнище на осведоменост относно правата, свързани с гражданството на ЕС

Според проучването над шест от десет европейци (65 %) са запознати с термина гражданство на Европейския съюз и знаят какво означава той, а почти един на всеки трима (26 %) е чувал за него. Гражданите са особено наясно с правото на жалба до институциите на Европейския съюз (89 %), с правото на пребиваване в която и да е държава — членка на ЕС (85 %), и с правото да бъдат третирани по същия начин като гражданите на тази държава членка (81 %). Въпреки стабилното нарастване на броя на европейците, които знаят как да постъпят, когато правата им като граждани на ЕС не се спазват, едва 37 % се чувстват добре осведомени. Това представлява увеличение с 11 процентни пункта спрямо отчетените през 2015 г. 26 %. И накрая, 92 % от анкетираните отговарят, че ако се нуждаят от помощ в държава извън ЕС, в която собствената им държава няма консулство или посолство, биха потърсили подкрепа от делегация на ЕС.

  1. Цялостни ползи от свободното движение в ЕС

Запитани за свободното движение, 84 % от анкетираните отговарят, че според тях свободното движение на гражданите на ЕС в рамките на Европейския съюз носи цялостни ползи за икономиката на тяхната държава. Това показва увеличение от 13 процентни пункта спрямо 2015 г., когато 71 % от гражданите са отчели ползите от свободното движение. Това проучване на Евробарометър беше извършено преди въвеждането на ограничителни мерки в повечето държави членки вследствие на COVID-19.

  1. Добро познаване на избирателните права на ЕС

В проучването на Евробарометър бяха включени също така въпроси относно избирателните права на гражданите на ЕС. Малко над седем от десет респонденти (71 %) знаят, че европейски гражданин, живеещ в държава от ЕС, различна от държавата на произход, има право да избира или да бъде избиран в изборите за Европейски парламент. Запитани за изборите за Европейски парламент през 2019 г., по-голямата част от респондентите заявяват, че щяха да са по-мотивирани да гласуват, ако имаха повече или по-добра информация относно изборите като цяло и по-конкретно относно въздействието на ЕС върху ежедневието им.

Обществена консултация относно европейското гражданство

Европейската комисия започва и обществена консултация относно правата, свързани с европейското гражданство. Целта на тази консултация е да събере информация, опит и мнения относно правата, свързани с гражданството на ЕС, които ще бъдат включени в следващия доклад за гражданството на ЕС. С оглед на пандемията от COVID-19 консултацията включва и въпроси относно въздействието на извънредните мерки върху правата, свързани с гражданството на ЕС. Приканваме всички граждани и организации да участват в консултацията до 1 октомври 2020 г.

Следващи стъпки

Резултатите от проучването на Евробарометър относно европейското гражданство и демокрация, започналата днес обществена консултация и по-широкообхватната консултация със заинтересованите страни (която ще бъде стартирана през втората половина на 2020 г.) ще бъдат включени в следващия доклад за гражданството на ЕС. В този доклад ще бъдат определени конкретни действия за по-нататъшно укрепване на правата, свързани с гражданството на ЕС, включително демократичното участие, а също и в трансграничен контекст.

Докладът за гражданството на ЕС за 2020 г. ще допълни Плана за действие относно европейската демокрация, който трябва да бъде приет до края на 2020 г., за да спомогне за подобряването на устойчивостта на демокрациите в ЕС.

За повече информация

Експресно проучване Евробарометър № 485: Европейско гражданство и демокрация — доклад, приложение и инфографика

Обществена консултация относно правата, свързани с европейското гражданство

Уебсайт за гражданството на ЕС:

Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.