eu-border-guardНачалото на работата на Агенцията се отбелязва със събитие на ГКПП „Капитан Андреево“ на външната граница на България с Турция, което включва представяне на превозните средства, оборудването и екипите на новата агенция. Пресконференция с участието на комисаря по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос, министър-председателя на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателя на Република България и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, Държавния секретар на Министерството на вътрешните работи на Република Словакия Дениса Сакова, изпълнителния директор на Frontex Фабрис Леджери, министри на вътрешните работи на държави — членки на ЕС, и други висши служители. Надграждайки върху основите на Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще следи отблизо външните граници на ЕС и ще работи заедно с държавите членки за бързо установяване и реагиране на потенциалните заплахи за сигурността на външните граници на ЕС.

В съответствие с новия мандат на Агенцията нейната роля и дейности са значително разширени. Броят на постоянните служители на Агенцията ще бъде увеличен повече от два пъти и Агенцията ще може да придобива собствено оборудване и да го използва максимално бързо при операции по границите. Резерв за бързо разполагане, съставен от най-малко 1 500 гранични служители, и фонд от техническо оборудване ще бъдат предоставени на разположение на Агенцията, което означава, че ще бъде преодолян недостигът на персонал или оборудване за операции на Агенцията. Европейската гранична и брегова охрана отсега нататък ще гарантира прилагането на стандартите на Съюза за управление на границите чрез периодичен анализ на риска и задължителни оценки на уязвимостта.

Европейската гранична и брегова охрана ще осигури липсващата връзка в укрепването на външните граници на Европа, така че хората да могат да продължат да живеят и да се движат свободно в рамките на Европейския съюз, като съдейства за изпълнението на ангажимента на Европа за завръщане към нормалното функциониране на Шенгенското пространство и за премахване на временния контрол по вътрешните граници до края на годината, както бе посочено на 4 март в пътната карта на Комисията, озаглавена „Завръщане към Шенгенската система“.

През следващите месеци новата агенция ще започне да функционира изцяло:

  • 6 ОКТОМВРИ 2016 г.: влизане в сила на регламента за новата агенция
  • 7 ДЕКЕМВРИ 2016 г.: резервът за бързо реагиране и фондът от оборудване за бързо реагиране започват да функционират
  • ДО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 г.: 50 нови назначения в Агенцията
  • 7 ЯНУАРИ 2017 г.: резервът от специалисти в областта на връщането започва да функционира
  • ЯНУАРИ-МАРТ 2017 г. първи оценки на уязвимостта

Контекст

Създаването на Европейска гранична и брегова охрана, обявено от председателя на Комисията Юнкер в речта му от 9 септември 2015 г. за състоянието на Съюза, е част от мерките, предприети съгласно Европейската програма за миграцията, за засилване на управлението и сигурността на външните граници на ЕС. Шенгенското пространство без вътрешни граници може да бъде поддържано единствено ако ефективно се гарантират сигурността и защитата на външните граници.

На 15 декември 2015 г. Европейската комисия представи законодателно предложение за създаването на Европейска гранична и брегова охрана чрез надграждане върху съществуващите структури на Frontex, за да се отговори на новите предизвикателства и политически реалности, пред които е изправен ЕС по отношение както на миграцията, така и на вътрешната сигурност. Европейският парламент и Съветът дадоха одобрението си за Европейската гранична и брегова охрана в рекордно кратък срок от едва девет месеца.

Европейската гранична и брегова охрана ще спомогне за по-ефективното управление на миграцията, подобряването на вътрешната сигурност на Европейския съюз и защитата на принципа на свободно движение на хора. Създаването на Европейска гранична и брегова охрана ще осигури солидно управление на външните граници на ЕС като споделена отговорност между Съюза и неговите държави членки.

Уебсайт на Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX)