Европейската комисия стартира преработена версия на портала Споделете мнението си. Тази онлайн платформа приканва всички граждани (включително предприятия и неправителствени организации) да споделят вижданията си относно инициативите на Комисията на ключови етапи от законодателния процес. Новата версия следва да подобри допълнително консултациите и комуникацията на Комисията с обществеността, както и да увеличи прозрачността. Целта е да се подобри качеството на изготвянето на политиките на ЕС посредством приноса на всички съответни заинтересовани страни чрез портала.

С новата версия на портала обществеността е улеснена при намирането на инициативата на Комисията, от която е най-силно заинтересувана, благодарение на подобрените функционалности за търсене. Порталът е по-лесен за ползване, така че обществеността може да сподели вижданията си чрез пряк достъп на началната страница до най-новите консултации от голям интерес, като например консултацията относно стратегията за устойчива и интелигентна мобилност.

Като част от своята програма за по-добро регулиране Комисията провежда консултации с голям кръг от организации и широката общественост посредством инструменти за популяризиране като „Споделете мнението си“. С активното онлайн събиране и анализиране на обратна информация Комисията гарантира, че инициативите на ЕС отговарят на текущите предизвикателства, като например зеления и цифровия преход.

Илюстрация на това са следните три обществени консултации на новия портал „Споделете мнението си“: консултацията относно Законодателния акт за цифровите услуги: задълбочаване на вътрешния пазар и изясняване на отговорностите за цифровите услуги; консултацията относно устойчивата и интелигентна мобилност и консултацията относно нова програма за потребителите.

Чрез портала Споделете мнението си отделни хора и организации могат да дадат отзиви за пътни карти или оценки на въздействието на предстоящо законодателство. Те могат също така да участват в 12-седмична обществена консултация относно подготвяни инициативи или оценка на изпълнението на съществуващи действия на ЕС. Освен това всеки има възможност да коментира проекти на делегирани актове и актове за изпълнение.

Подобни публични форми на ангажиране на заинтересованите страни могат понякога да бъдат допълнени с целеви консултации, насочени към подбрани заинтересовани страни. Изборът на най-подходящия инструмент за консултации винаги е специфичен за всеки отделен случай и зависи от целите на консултациите, целевите групи и наличното време и ресурси. Чрез функцията Облекчете товара обаче обществеността и заинтересованите страни винаги могат да дават предложения за начини да се намали регулаторната тежест и за възможности действащи нормативни актове да бъдат подобрени и да станат по-ефективни.

Между 2015 г. и 2018 г. Комисията проведе 454 обществени консултации. Средният брой на участвалите се увеличи от средно 461 участвали през 2015 г. до средно 2091 през 2018 г. Това изключва положителната статистика, силно различаваща се от нормалните данни, като обществената консултация относно лятното часово време, която получи приблизително 4,6 милиона отговора.

За повече информация

По-добро регулиране — защо и как?

Портал „Споделете мнението си“

Работна програма на Комисията за 2020 г.