BerlaymontЕвропейската комисия изпрати официални писма на Белгия, България, Гърция, Ирландия и Словения, които все още не са транспонирали в националното си законодателство Директивата относно атаките спещу информационните системи. Страните членки трябваше да са транспонирали изцяло директивата до 4 септември 2015 г. Директивата въвежда редица европейски правила в подкрепа на борбата срещу киберпрестъпленията, и по-конкретно мерки срещу масирани атаки срещу информационните системи. Тя дефинира криминални престъпления и санкции в областта на киберпрестъпността и има за цел да подобри системите за известяване за киберинциденти на правоохранителните органи в ЕС. Ако не се получи отговор на официалните писма, или ако забележките, представени от страните членки в отговор, не могат да бъдат приети за задоволителни, Комисията може да реши да предприеме следващия етап от процедурата по неизпълнение и да изпрати “мотивирани становища” на засегнатите страни членки. Ако е необходимо, Комисията може след това да представи случая пред Съда на ЕС