Европейската комисия пуска второто издание на Обзора на градовете на културата и творчеството— инструмент за открояване на добрите практики и за насърчаване на творческия и културния потенциал на европейските градове, което е от жизненоважно значение за икономическия растеж и социалното сближаване. След успеха на първото издание през 2017 г. в тазгодишното второ издание се представя актуализиран „портрет“ на богатството на културата и творчеството в Европа, за който са взети под внимание 190 града от 30 страни, включително Норвегия и Швейцария. Обзорът е дело на Съвместния изследователски център — службата на Комисията за наука и знания, и е придружен от обновен електронен инструмент, който дава възможност градовете да добавят свои собствени данни за по-задълбочен и сравнителен анализ. 

Основни констатации във второто издание:

·Париж (Франция), Копенхаген (Дания), Флоренция (Италия) и Лунд (Швеция) оглавяват класацията в съответните групи от населението, като Лунд е нов участник сред водещите градове в сравнение с изданието от 2017 г.

·Работните места в секторите на културата и творчеството се увеличават особено в градовете от Северна и Източна Европа със средно годишно увеличение от около 12 % в Будапеща (Унгария), Талин (Естония), Вилнюс (Литва), Краков и Вроцлав (Полша) и Тарту (Естония)..

·На равнище макрорегиони Северна Европа се справя най-добре. Западна Европа е водеща по „културна динамичност“, като непосредствено след нея се нареждат Северна и Южна Европа. Западна Европа също така е с най-добри показатели във връзка с „творческата икономика“, като малко след нея се нарежда Северна Европа. Градовете с най-добра динамика за създаване на работни места се намират като цяло в Северна и Източна Европа.

·В анализираната извадка от градове културните средища са като цяло на 30 минути пеша (или само на 5 минути с велосипед) от местоживеенето на европейските граждани и са лесно достъпни с обществен транспорт.

·Бъдещите фондове на политиката на сближаване на ЕС биха могли допълнително да спомогнат за социално-икономическото и междурегионалното сближаване, като се постави акцент върху творчеството, работните места и иновациите, транспортните връзки и управлението — областите, в които остават най-големите различия.

·Водещите градове в областта на културата и творчеството са и по-проспериращи: налице е положителна и съществена връзка между индекса на градовете на културата и творчеството и индекса на равнищата на доходите.