Европейската комисия прие ежегодния си Доклад за напредъка на действията в областта на климата в ЕС, в който се разглежда изпълнението на целите на ЕС във връзка с намаляването на емисиите на парникови газове през 2019 г. Емисиите на парникови газове в ЕС-27 са намалели с 3,7 % спрямо предходната година, докато БВП е отбелязал растеж с 1,5 %.

Понастоящем емисиите са с 24 % по-ниски в сравнение с равнищата от 1990 г.Тази финансова подкрепа включва безвъзмездни средства за оборотен капитал за микро-, малки и средни предприятия, капиталови инвестиции и гаранции по заеми.

Емисиите, обхванати от схемата за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), отбелязаха най-голям спад през 2019 г., като намаляха с 9,1 %, или с около 152 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид, в сравнение с 2018 г. Това намаление се дължи основно на енергийния сектор, където емисиите са спаднали с близо 15 % в резултат главно на замяната на производството на електроенергия чрез изгаряне на въглища с производство на електроенергия от възобновяеми източници и газ.

За повече информация

Доклад за напредъка на действията в областта на климата

Доклад за пазара на въглеродни емисии

Доклад във връзка с Директивата относно качеството на горивата

Доклад относно улавянето и съхранението на въглерод (от 2019 г.)

Рамка в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

План във връзка с целта в областта на климата за 2030 г.

Дългосрочна стратегия до 2050 г.

Европейски зелен пакт