В Екомузей с аквариум е експонирана изложбата на Зелени Балкани “Натура 2000 в България”. Тя представя 30 атрактивни фотоса на красиви местообитания и видове с европейско значение. Целта на изложбата е да популяризира значението на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България пред широката общественост като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни местности в страната, както и да привлече подкрепа за тяхното дългосрочно опазване.
Част от снимките в изложбата са на фотографа Емил Енчев, а друга част са от фотоархива на Зелени Балкани.
В залата може да се види и кратък информационен клип, изготвен от Хоби ТВ, като част от съвместните дейности със Зелени Балкани в рамките на проекта “Натура 2000 в България – Нови хоризонти”.