new bild EC SfВ Официалния вестник на ЕС от 7 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността началник-отдел (степен AD 9) за информационно бюро на Европейския парламент в България.

Началник-отделът ще отговаря, на подчинение на директора на информационните бюра, за функционирането на Информационното бюро на ЕП в България.

С месторабота в София началник-отделът ще ръководи екип от служители. Той ще трябва да пътува редовно до трите обичайни места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и извън тях.

Той ще работи в тясно сътрудничество с другите служби на Генерална дирекция за комуникация. По този начин ще се осигури ефикасно и съгласувано сътрудничество между различните служби на всички равнища. Началник-отделът ще предоставя своевременно на своите ръководители всякакви съответни съвети и информация относно въпросите от кръга на неговата отговорност.

Упражняването на служебните му задължения изисква способност за прогнозиране, дипломатичност; добри междуличностни умения в контактите с различни представители на политическата, икономическата и обществената сфера, както и способността да ръководи екип и да управлява бюджет.

Обръща се голямо внимание на способността на кандидатите да се справят с различни и често сложни проблеми, да реагират бързо на промените в обстоятелствата и да комуникират ефикасно. Кандидатите трябва да могат да покажат инициативност, въображение и голяма мотивираност. Те трябва да могат да работят редовно по интензивен начин, както независимо, така и в екип. Те трябва да се адаптират към мултикултурна и многоезична работна среда. И последно, те ще трябва да полагат грижи за повишаване на професионалната си квалификация през цялата си кариера.

На кандидатите се обръща внимание, че тази длъжност се урежда от Правилника за политиката за мобилност, приет от Бюрото на Европейския парламент на 29 март 2004 г.

Основните задачи са по-конкретно следните:

 • в областта на информацията и комуникацията:
  • организиране и осъществяване на комуникационни дейности, насочени към гражданите, лицата, формиращи общественото мнение, и гражданското общество;
  • реализиране на проактивна информационна политика по отношение на националните, регионалните и местните медии. По този начин ще се осигури оптимално отразяване на дейностите на ЕП пред лицата, формиращи общественото мнение, пред широката общественост и пред гражданското общество;
  • разработване на комуникационни и информационни инструменти: уебсайт, аудио-визуални съвместни продукции, публикации за широката общественост, прегледи на печата и т.н.;
 • в областта на ръководството и управлението:
  • ръководство, развитие, мотивиране и координиране на екип от служители с цел оптимизиране на използването на човешките ресурси при същевременно осигуряване на качеството на работата;
  • гарантиране на капацитет за бюджетно и финансово управление на всички дейности на информационното бюро съгласно действащите правила;
  • текущо информиране на централните служби на Генералната дирекция и Генералния секретариат относно промените в общественото мнение относно дейността на Европейския парламент и определени теми от интерес на национално равнище;
  • осигуряване на подкрепа за органите на Европейския парламент при осъществяването на техни дейности в държавата-членка (посещения на председателя, заседания или посещения на парламентарни комисии и т.н.); осигуряване на логистична подкрепа за членовете на ЕП, за ръководните кадри и парламентарните делегации;
  • поддържане на отношенията с националните, регионалните и местните органи, както и с представителството на Комисията.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

 • да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз, и да се ползват с пълни граждански права;
 • да са изпълнили задълженията си, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да притежават необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите задължително трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща, най-късно до 7 ноември 2014 г. (доказателство е пощенското клеймо), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN

Unité concours – MON 04 S 010

Procédure de sélection PE/180/S

(референтният номер на процедурата по подбор трябва да бъде посочен)

60 rue Wiertz

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

 

Пълния текст на обявлението и необходимите документи можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа № РЕ/180/S.pdf (1,3 Mb)