На 9 май Изпълнителният съвет одобри Правилника за дейност, в който се определя съставът на пленарното заседание на Конференцията и начинът, по който то ще работи.

С текста, одобрен на Деня на Европа през 2021 г., ще бъдат допълнени правилата, определящи начина, по който платформата на Конференцията, гражданските панели и пленарните заседания могат да превърнат приоритетите, надеждите и опасенията на гражданите в конкретни препоръки за изпълнение. Той допълва вече приетите правила относно методите на работа на Изпълнителния съвет и тези, свързани с участието на гражданите.

В същия ден Европейският парламент в Страсбург е домакин на церемонията по откриване на Конференцията за бъдещето на Европа.

Гледайте събитието на живо тук.

Гарантиране, че приносът на гражданите ще бъде взет под внимание

Пленарното заседание на Конференцията ще бъде съставено от 108 представители на Европейския парламент, 54 на Съвета (по двама от всяка държава членка) и трима на Европейската комисия, както и 108 представители на националните парламенти на равни начала, и граждани. 108 граждани ще участват в обсъждането на идеите на гражданите, произтичащи от гражданските панели и многоезичната цифрова платформа: 80 представители от европейските граждански панели, от които най-малко една трета ще бъдат на възраст под 25 години, и 27 от национални граждански панели или от прояви на Конференцията (по един на държава членка), както и председателят на Европейския младежки форум.

Ще вземат участие и 18 представители от Комитета на регионите, както и 18 от Европейския икономически и социален комитет, и още 8 представители на социалните партньори, и 8 на гражданското общество. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ще бъде канен при обсъждането на международната роля на ЕС. Могат да бъдат канени и представители на ключови заинтересовани страни. Пленарното заседание на Конференцията ще бъде балансирано в съотношението между мъже и жени.

Дискусиите ще бъдат структурирани тематично около препоръките на гражданските панели и информацията, събрана от многоезичната цифрова платформа. Платформата е единственото място, където ще се събира, анализира и публикува информация от всички свързани с Конференцията прояви. Своевременно пленарното заседание ще представи предложенията си на Изпълнителния съвет, който ще изготви доклад в пълно сътрудничество и пълна прозрачност с пленарното заседание и публикуван на многоезичната цифрова платформа.

Окончателните резултати от Конференцията ще бъдат представени в доклад до съвместното председателство. Трите институции незабавно ще проучат възможните

ефективни последващи действия по този доклад, като всяка от тях работи в своята сфера на компетентност и в съответствие с Договорите.