bezrabotica 2Международен конкурс за карикатура

Млади и ЕВРОбезРАБОТНИ

Младежка безработица и стимулиране на заетост”

Русе, България

2013 година

 

Организират:

 • Информационен център Европа Директно- Русе
 • Фондация „Европейски институт“ София
 • Русенска художествена галерия
 • FECO България

 

Правила и организация на конкурса

Концепция:

Конкурсът ще обърне внимание на тематабезработица в ЕС, с цел по- широко популяризиране на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”, и по-специално младежката трудова заетост.

През февруари 2013г., в ЕС 5694000 млади хора (под 25 години) са били безработни, от тях 3,581 милиона са в Eврозоната. В сравнение с февруари 2012г., младежката безработица се увеличава с 196 000 в ЕС-27 и с 188 000 в Eврозоната. През февруари 2013г., коефициентът на младежка безработица е 23.5% в ЕС-27 и 23,9% в Eврозоната, в сравнение с 22.5% и 22.3% съответно през февруари 2012. Същия месец най-ниски нива са отбелязани в Германия (7,7%), Австрия (8.9%) и Холандия (10.4%), а най-високата в Гърция (58.4% през декември 2012г.), Испания (55.7%), Португалия (38,2%) и Италия (37,8%).

Равнището на безработицата в САЩ е 7.7% през февруари 2013г. В Япония тя е 4,2% през януари 2013г.

/Тези данни са публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз., Февруари 2013г., Безработицата в Eврозоната, STAT/13/50, 2 април 2013г./

Предизвикателството пред политиците и заинтересованите лица е да подобрят условията за заетост на младите европейци.

Категория:

І. Карикатура;

Условия за участие:

 1. Допускат се за участиепрофесионалисти и аматьори карикатуристи навършили 18 години;
 2. Всеки участник има право да представи не повече от 3 творби (оригинали) във формат A4-А3;
 3. Карикатурите могат да бъдат цветни и ли черно-бели;
 4. Краен срок за приемане на творбите 15.07.2013г. на адрес:

Информационен център Европа Директно Русе

ул. „Александровка” 26, ет.3

Роял Сити Център п.к. 169

Русе 7000

България

За конкурс Карикатура

 1. Участниците да изпратят кратко СV /автобиография/, както и: три имена, заглавие на работата, адрес и телефон за контакт, адрес на електронна поща.

 2. Жури в състав:
 • Ивайло Цветков- председател на FECO за България, карикатурист на в. Монитор, в. Телеграф и сп. Тема.
 • Валентин Георгиев – председател на представителство на СБХ – Русе, карикатурист, илюстратор, художник;
 • Елена Великова- изкуствовед, директор РХГ
 • Представител на ИЦ Европа Директно Русе

 

 1. Ще опрeдели следните награди:

І награда – плакет и диплом;

2 специални награди и диплом;

награда на СБХ – Русе

награда на РХГ

награда на FECO България

Наградените и селектираните творби ще участват в изложбата в Русенска художествена галерия и ИЦ Европа Директно Русе; Карикатурите няма да се връщат обратно, остават в колекцията на ИЦ Европа Директно Русе. Те ще бъдат включени в изложба, която ще обиколи центровете Европа Директно в България.

 1. Пощенските разходи са за сметка на участниците. Не се заплаща такса за участие в конкурса;
 2. Селектираните и наградени автори ще получат хартиен и електронен каталог – CD от изложбата.
 3. Участието в конкурса се приема като съгласие на автора с настоящите условия.
 4. Желаем успех на всички участници!

 

Откриване на изложбата:

Септември Октомври2013 година, 17.30ч.

Русенска художествена галерия, гр. Русе, ул. „Борисова” №39

Контакти:

Въпросите си по организацията и правилата на конкурсаможете да зададете на електронна поща: direct_ruse@europe.bgна екипа на Информационен център Европа Директно Русе или на Валентин Георгиев на електронна поща: valyo1970art@yahoo.com.

International cartoon contest

Young and EUROjobLESS

Youth unemployment and employment stimulation”

Ruse, Bulgaria

2013

 

Organizers:

 • Europe Direct Information CenterRuse
 • The European Institute, Sofia

 • Ruse Art Gallery

7000 Ruse, 39 Borisova str.

 • FECO Bulgaria

 

Terms and conditions

Concept:

The contest will focus at the issue of unemployment in the EU, in order to promote broad strategy for smart, sustainable and inclusive growth “Europe 2020”, and in particular youth employment.

In February 2013, 5.694 million young people (under 25) were unemployed in the EU27, of whom 3.581 million were in the euro area. Compared with February 2012, youth unemployment rose by 196 000 in the EU27 and by 188 000 in the euro area. In February 2013, the youth unemployment rate was 23.5% in the EU27 and 23.9% in the euro area, compared with 22.5% and 22.3% respectively in February 2012. In February 2013, the lowest rates were observed in Germany (7.7%), Austria (8.9%) and the Netherlands (10.4%), and the highest in Greece (58.4% in December 2012), Spain (55.7%), Portugal (38.2%) and Italy (37.8%).

The unemployment rate in the USA was 7.7% in February 2013. In Japan it was 4.2% in January 2013.

/These figures are published by Eurostat, the statistical office of the European Union., February 2013, Euro area unemployment, STAT/13/50, 2 April 2013/

The challenge for politicians and stakeholders will be to improve opportunities for living and employment of young people in EU.

Category:

І. Cartoon;

Terms for participation:

 1. The contest is open for professional and amateur cartoon artists over 18 years;
 2. Each participant could send up to 3 works /originals/ in A4 or A3 format;
 3. Cartoons could be either color or black and white;

 4. Deadline for receiving works15.07.2013on the following address:

Information Center Europe Direct Ruse

26 Alexandrovska str.,

Royal City Center, fl.3,

7000 Ruse,p.b.169

Bulgaria

For Cartoon contest

 1. Participants should send a short СV, as well as name and family name, titles of the works, postal address, e-mail address and telephone.

 1. Jury:
 • Ivaylo Tsvetkov chairperson of FECOfor Bulgaria, cartoon artist for newspaper Monitor, newspaper Telegraph and magazine Tema.
 • Valentin Georgiev, cartoon artist, illustrator, artist;
 • Elena Velikova, director Ruse Art Gallery;
 • Representative of IC Europe Direct Ruse;

 1. Prizes:

І prize of the contestplaque and diploma;

2 special prizes and diplomas;

SBH prize;

RAG prize;

FECO Bulgaria prize;

All awarded and selected works will be part of exhibition in Ruse Art Gallery and IC Europe Direct.Cartoons will not be returned. All cartoons will be included in collection of Europe Direct and will be included in travelling exhibition among Europe Direct Centers in Bulgaria.

 1. Postal costs for sending works are covered by participants. There is no fee for participation;
 2. Selected and awarded authors will receive paper and electronic catalogue – CD with exhibition.
 3. Participation in this contest is considered as author’s agreement with present terms.
 4. We wish success to all participants!

Opening of exhibition:

September – October 2013, 17.30 EET.

Ruse Art Gallery,

Ruse, 39 Borisova str.

Contacts:

For all questions referring organization and terms of the contest you can write to: direct_ruse@europe.bgto the Europe Direct Ruse or to valyo1970art@yahoo.comValentin Georgiev.