© Copyright European Commission 2017

© Copyright European Commission 2017

Европейската комисия прие пакет от възстановителни мерки за капиталовите пазари, който е част от цялостната ѝ стратегия за възстановяване от кризата, предизвикана от коронавируса. На 28 април Комисията вече предложи пакет от мерки за банковия сектор, за да улесни банковото кредитиране на домакинствата и фирмите в ЕС.

Целта на днешния пакет от мерки е да бъдат улеснени капиталовите пазари при оказването на подкрепа за възстановяване на европейските предприятия от кризата. В него се предлагат целенасочени промени в правилата за капиталовите пазари, така че да се насърчат по-големи инвестиции в икономиката, да се създадат условия за бърза рекапитализация на дружествата и да се повиши способността на банките да финансират възстановяването.

Пакетът съдържа целенасочени изменения на Регламента за проспектитеДирективата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ) II и правилата за секюритизациите. Всички тези изменения са залегнали в ядрото на проекта за съюз на капиталовите пазари, който има за цел да се интегрират по-добре националните капиталови пазари и да се гарантира равен достъп до възможности за инвестиране и финансиране в целия ЕС.

За повече информация

Пакет от мерки за изменение на Регламента за секюритизациите и Регламента за капиталовите изисквания.

Въпроси и отговори