Education EU 2015Обзорът на ЕС на образованието и обучението за 2015 г. показва, че по-голям брой държави членки вече са достигнали своите цели за увеличаване на броя на учащите, завършващи по-високи нива на образование, и за свеждане до минимум на броя на преждевременно напускащите училище. Това означава, че Европа е на път да постигне до 2020 г. целите, заложени в стратегията ѝ за растеж и работни места. Този напредък обаче е неравномерен, като са налице различия между и в рамките на държавите членки. Учениците в неравностойно положение и с имигрантски произход са изложени на най-голям риск да не покрият минималните образователни стандарти.

Тибор Наврачич, комисар на ЕС по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „Образованието е от основно значение за насърчаването на икономическия растеж и за изграждането на сплотени общества. Образователните системи в Европа се подобряват и ето защо е важно ползите от този успех да достигнат и до изложените на най-голям риск. Това изисква нови и по-солидни инвестиции в образованието, за да се гарантира отворена, благотворна и толерантна учебна среда с високо качество за всички.“

Фактите, на които се основава Обзорът, показват, че при 15-годишните с нисък социално-икономически статус вероятността да не придобият основни умения, като езикова и математическа грамотност, е пет пъти по-голяма в сравнение с техните връстници от по-заможните социални слоеве. В него също така изпъква фактът, че при родените в чужбина учащи има два пъти по-голяма вероятност да напуснат преждевременно училище, отколкото при учащите, родени в страната.

Това е ситуацията, която се очертава на фона на непрекъснатото орязване на бюджетите за образование, които от 2010 г. насам са намалели с 3,2 % в Европа. Проучването стига до заключението, че е необходим нов подем в инвестициите за образование, за да се изградят по-приобщаващи образователни системи в Европа и за да се избегне нарастването на „образователната бедност“, която остава основна причина за безработицата и социалното изключване. В него се отправят препоръки към държавите членки да ориентират тези си действия към подобряване на достъпността, качеството и уместността на системите си за образование и обучение.

Контекст

Обзорът на образованието и обучението за 2015 г. е четвъртото издание на този годишен доклад, който обхваща развитието на системите за образование и обучение в Европа, като представя множество факти. Той измерва напредъка на Европа по водещата цел на стратегията „Европа 2020“ в областта на образованието и обучението като част от по-широката стратегия на ЕС за растеж и заетост. Докладът е и отправната точка за оценяването на резултатите на държавите на ЕС като основа за годишните доклади по страни в рамките на европейския семестър.

Проучването предоставя също така и по-солидна, основана на факти опорна точка за политиките в областта на образованието и обучението като цяло и се е превърнало в ориентир за създателите на политики в цяла Европа. То обхваща сравнение между държавите, двадесет и осем задълбочени доклада за отделните държави и специализирана уебстраница с допълнителни данни и информация.

Обменът на практики между държавите и по-солидният набор от факти са от съществено значение, за да могат държавите членки да намерят отговор на предизвикателства като все по-голямото неравенство и продължаващата безработица в Европа. Данните, събрани от Обзора, могат да помогнат и за подобряване на разбирането и отговора ни на нарастващата опасност от радикализация, която излезе на преден план след нападенията в Париж и Копенхаген по-рано тази година, а така също и за справяне с предизвикателствата, произтичащи от продължаващата криза с бежанците, чрез изграждането на по-отворени и сплотени общества.

За повече информация

Обзор на образованието и обучението за 2015 г.
Уебсайт на Обзора