Ако в списъка ви за 2021 г. присъства „професионално развитие“ 👉 кандидатствайте за 5-месечен платен стаж в Европейската комисия.
Търсят се специалисти в най-различни области 👨‍💼👩‍💻🧑‍🔬🧑‍🏫👷
Една от най-известните стажантски програми, към които се насочват и много български младежи е т.нар. Blue Book Traineeship към Европейската комисия (ЕК). Това е платен стаж за висшисти за период от 5 месеца в Брюксел, Люксембург или в някое от представителствата на ЕК в държавите-членки. Условията за кандидатстване за него са: европейско гражданство; завършена бакалавърска степен с продължителност поне 3 години или положен държавен изпит преди крайния срок за кандидатстване; владеене на поне 2 европейски езика, единият от които задължително да е английски, немски или френски; да нямате предишен опит в европейска институция по-дълъг от 6 седмици. Документите могат да се подават за някой от двата профила – общ или преводачески, като за втория е необходимо да представите свои преводи или доказателства за предишен опит.
За сесията през октомври

Заявления се подават:

  • от 5 януари 2021 (12:00, midday, Brussels time)
  • до 29 януари 2021 (12:00, midday, Brussels time)

Оценяване:

  • Предварителен подбор: февруари – март
  • Проверка за допустимост: април – май

Подбор:

  • Договаряне: юни – септември

Стаж: 1 октомври 2021 – 28 февруари 2022