Комисията обяви нови покани за подкрепа на обучението, уменията и професионалното развитие на изследователи в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“ (ДМСК) — водещата програма на ЕС за финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ за образование на докторанти и обучение след придобита докторска степен. Поканите за представяне на предложения следват приемането на работната програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021—2022 г. С общ бюджет от 6,6 милиарда евро за периода 2021—2027 г. действията „Мария Склодовска-Кюри“ подпомагат изследователи от целия свят, на всички етапи от тяхната кариера и във всички дисциплини. Те са от полза и за учебните институции, като подкрепят изявени докторантски програми, постдокторантски програми и съвместни научноизследователски и иновационни проекти, повишават тяхната привлекателност и видимост в световен мащаб и насърчават сътрудничеството отвъд академичните среди, включително с големи дружества и МСП.

През 2021 г. по програма „Мария Склодовска-Кюри“ ще бъдат предоставени около 822 милиона евро, обхващащи следните пет основни действия от работната програма:

  • Докторантски мрежи по ДМСК — изпълнение на докторантски програми за обучение на докторанти от академичните среди и други сектори, включително промишлеността и предприятията. Поканата за представяне на предложения за 2021 г. с бюджет от 402,95 милиона евро се открива днес и приключва на 16 ноември 2021 г.
  • Постдокторантски специализации по ДМСК — повишаване на творческия и новаторския потенциал на изследователите, притежаващи докторска степен и желаещи да придобият нови умения чрез специализирано обучение, международна, междудисциплинарна и междусекторна мобилност. Финансирането ще бъде на разположение за изследователи, готови да реализират авангардни научноизследователски и иновационни проекти в Европа и по света, включително в неакадемичния сектор. Поканата за представяне на предложения за 2021 г. с бюджет от 242 милиона евро се открива днес и приключва на 12 октомври 2021 г.
  • Обмен на персонал по ДМСК — развитие на международно, междусекторно и междудисциплинарно устойчиво сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите чрез обмен на персонал. Схемата спомага за превръщането на идеите в иновативни продукти, услуги или процеси. Поканата за представяне на предложения за 2021 г. с бюджет от 72,5 милиона евро ще бъде открита на 7 октомври 2021 г. и ще приключи на 9 март 2022 г.
  • Съфинансиране по ДМСК — съфинансиране на нови или съществуващи докторантски програми и схеми за постдокторантска специализация в държавите — членки на ЕС, или асоциираните към „Хоризонт Европа“ държави с цел разпространение на най-добрите практики на ДМСК. Това включва международно, междусекторно и междудисциплинарно научно обучение, както и международна и междусекторна мобилност на изследователи, без значение на етапа от тяхната кариера. Поканата за представяне на предложения за 2021 г. с бюджет от 89 милиона евро ще бъде открита на 12 октомври 2021 г. и ще приключи на 10 февруари 2022 г.
  • ДМСК и гражданите — доближаване на научните изследвания до студентите, семействата и широката общественост, главно чрез Нощта на европейските изследователи. Действието повишава осведомеността за въздействието на работата на изследователите върху живота на гражданите, обществото и икономиката и засилва общественото признание на науката и научните изследвания. То също така има за цел да повиши интереса на младите хора към научноизследователската и научната кариера. Поканата за представяне на предложения за 2022 г. с бюджет от 15,5 милиона евро обхваща провеждането на „Нощ на европейските изследователи“ през 2022 г. и 2023 г. и ще започне на 22 юни с краен срок 7 октомври 2021 г.

В рамките на „Хоризонт Европа“ за периода 2021—2027 г. ДМСК ще поставят по-силен акцент върху междусекторното сътрудничество, по-специално между академичните среди и бизнеса, както и върху ефективния надзор и професионалното ориентиране чрез новите насоки на ДМСК относно надзора. Те също така ще насърчават чрез Зелената харта на ДМСК устойчивите поведение, научноизследователски дейности и управление в съответствие с Европейския зелен пакт.

За повече информация

Информационен документ за действията „Мария Склодовска-Кюри“ (МСК);

Работна програма за действията „Мария Склодовска-Кюри“ за периода 2021—2022 г.

Уебсайт на действията „Мария Склодовска-Кюри“ на Европейската комисия