Copyright  Virginia Mayo/Copyright 2020 The Associated Press. 

Copyright  Virginia Mayo/Copyright 2020 The Associated Press.

Европейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г., в което се прави сравнителен преглед на ефикасносттакачеството и независимостта на правосъдните системи във всички държави — членки на ЕС. Тазгодишното издание на информационното табло показва по-нататъшно подобрение на ефективността на правосъдните системи в голям брой държави членки.

В същото време обаче от публикуваното проучване на Евробарометър се вижда, че усещането за независимост на съдебната власт сред гражданите в редица държави членки e намаляло в сравнение с 2019г. Намесата или натискът от страна на правителството и политиците е най-често посочваната причина за усещането за липса на независимост на съдилищата и съдиите, следвана от натиска от икономически или други конкретни интереси.

Основни констатации в изданието за 2020 г.:

  • Положително развитие по отношение на ефикасността на правосъдните системи: В повечето държави членки, за които в контекста на Европейския семестър е било отбелязано, че са изправени пред специфични предизвикателства, се наблюдава положително развитие от 2012 г. насам. В почти всички от тези държави членки продължителността на първоинстанционните съдебни производства е намаляла или е останала непроменена. Почти всички държави членки са отчели висок дял на приключените производства (над 97 %), което означава, че като цяло съдилищата са в състояние да се справят с новозаведените дела, като същевременно постигнат напредък по висящите дела. В Информационното табло се разглежда и ефективността в конкретни области на правото на ЕС, избрани поради тяхното значение за единния пазар и бизнес средата. Тези области включват например правото в областта на защитата на потребителите, в което приключването на делата в седем държави членки е отнело по-малко от три месеца; а също и изпирането на пари, при което продължителността на първоинстанционните съдебни производства варира от средно една година в половината държави членки до две години в няколко държави членки, които са изправени пред предизвикателства във връзка с наказателното преследване на престъпления, свързани с изпирането на пари.
  • Усещането за независимост на съдебната власт е намаляло в сравнение с 2019 г.: От публикуваното днес ново проучване на Евробарометър се вижда, че в две трети от държавите членки усещането за независимост на съдебната власт се е подобрило в сравнение с 2016 г. При все това, от миналата година насам усещането на обществеността за независимостта на съдебната власт е намаляло в около две пети от всички държави членки и в около половината от държавите членки, изправени пред специфични предизвикателства. Намесата или натискът от страна на правителството и политиците е най-често посочваната причина за усещането за липса на независимост на съдилищата и съдиите, следвана от натиска от икономически или други конкретни интереси.
  • Подобрения в достъпността и равенството между половете: Почти всички държави членки предоставят онлайн достъп до известна информация за своята съдебна система и мнозинството от тях предоставят информация за лица с увредено зрение или слух, както и за лица, за които съответният език не е роден. Държавите членки започват да въвеждат схеми за съдебни решения в машинночетим формат, макар да са налице различия по отношение на постигнатия напредък. Решенията в този формат са по-лесни за използване от страните в производството и по-достъпни за широката общественост. Почти всички държави членки създават поне някои улеснения за децата, например мерки за провеждане на съдебни заседания, съобразени с интересите на децата. В по-малко от половината от държавите членки обаче съществуват подходящи за деца уебсайтове с информация за съдебната система. И накрая, въпреки че жените все още представляват по-малко от 50 % от съдиите във върховните съдилища на повечето държави членки, от 2010 г. насам делът им продължава да нараства в повечето държави членки.

По-нататъшни стъпки

Както бе обявено в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен, Комисията задълбочава наблюдението си по отношение на върховенството на закона във всички държави членки чрез нов европейски механизъм за върховенството на закона. Изданието на информационното табло в областта на правосъдието за 2020 г. ще бъде включено в първия годишен доклад на Комисията относно върховенството на закона, който трябва да бъде публикуван по-късно тази година.

 

За повече информация

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието:

Резюме на Информационното табло в областта на правосъдието за 2020 г.: Информационен документ

Анотирани графики с пълни данни

Въпроси и отговори

Проучване на Евробарометър на тема „Усещането сред широката общественост за независимостта на националните правосъдни системи в ЕС“

Проучване на Евробарометър на тема „Усещането сред дружествата за независимостта на националните правосъдни системи в ЕС“

Съобщение относно по-нататъшно укрепване на върховенството на закона в Съюза

Информационен документ „Инструментариум на ЕС в областта на върховенството на закона“

Уебсайт на информационното табло на ЕС в областта на правосъдието