Ефективното прилагане на правото на ЕС е важно за гражданите, тъй като то отстоява правата и ползите за тях, произтичащи от това право, които в противен случай биха били отречени. То е от значение и за бизнеса, тъй като осигурява еднакви условия на конкуренция на вътрешния пазар.

Публикуваният годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС съдържа информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2019 г., както и за постигнатите от държавите членки резултати в различни области на политиката.

Комисията продължи да прилага твърдо правилата във всички области на политиката, отдавайки приоритет на сферите, които имат най-голямо отражение върху всекидневния живот на хората и дейността на предприятията. Сред основните области на политиката, върху които беше поставен акцент, бяха околната среда, вътрешният пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, транспортът и мобилността. Половината от всички производства бяха в тези области. Например Комисията предприе действия срещу три държави членки заради прекомерно високи равнища на замърсяване на въздуха и срещу пет държави членки, които не са осигурили равностоен достъп за потребители с увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Прилагането на правото на ЕС се основава на сътрудничество. Ето защо Европейската комисия активно съдейства на държавите членки при прилагането на правото на ЕС чрез насоки и диалог. През 2019 г. тя отдели специално внимание на подкрепата за националните и регионалните органи при прилагането на правилата относно управлението на отпадъците, качеството на въздуха, енергийната ефективност, селскостопанските пазари и равенството между половете.

Борба с ненавременното транспониране на директивите на ЕС

За да могат гражданите и предприятията да се възползват от предимствата на правото на ЕС, от решаващо значение е държавите членки да транспонират европейските директиви в националния си правен ред в договорените срокове.

Повече от половината производства за установяване на неизпълнение на задължения през 2019 г. се отнасяха до ненавременно транспониране на директиви, въпреки че броят им леко намаля (от 419 производства през 2018 г. на 406 през 2019 г.). За сравнение през последните пет години най-много нови производства за ненавременно транспониране имаше през 2016 г. (847 производства). С цел да допринесе за навременното и правилно транспониране, Комисията продължи да оказва съдействие на държавите членки посредством изготвянето на планове за прилагане, специализирани уебсайтове и документи с насоки и посредством обмена на най-добри практики на заседанията на експертните групи.

Що се отнася до производствата за ненавременно транспониране, най-голям брой нови производства имаше срещу България, Белгия, Гърция и Кипър, а най-малък — срещу Дания, Италия и Литва.

Отстояването на върховенството на закона е сред политическите приоритети на Комисията „Фон дер Лайен“.

Повече информация:

Link to Report & factsheets