Както и през предходните години, Съдът наскоро публикува Годишен обзор, който предлага общ поглед към дейността на Съда на Европейския съюз през изминалата година, като се съсредоточава над най-важните му решения и тяхното значение за европейските граждани.

Така всеки гражданин може да се запознае с работата на тази институция, която от създаването си защитава правата ни: от една страна, като упражнява контрол за законосъобразност на актовете на институциите на Съюза и следи държавите да спазват задълженията си като негови членове; от друга страна, като по искане на националните съдилища изяснява обхвата на правото на Съюза във връзка с ежедневното му прилагане.

С оглед на неговото съдържание Годишният обзор трябва да представлява интерес за максимален брой читатели във всички държави членки.

За разлика от предходните години и предвид здравната криза, която тази година доведе до значителни промени в обичайния ни начин на живот, докладът се разпространява само в цифровия вариант.

пряк линк към Годишен обзор 2019

страницата на сайта на Съда (www.curia.europa.eu)