EYD_novemberОткакто през 2000 г. бяха определени Целите на хилядолетието за развитие, светът постигна голям напредък по отношение на намаляването на бедността. Във всички области обаче остават сериозни предизвикателства, като едно от тях — изменението на климата — е сред най-тежките. Ако не му обърнем внимание, то може да заличи постиженията в областта на развитието от последните години и да подкопае бъдещия напредък. Изменението на климата е особено голяма заплаха за развиващите се страни, тъй като техните икономики често зависят от обусловени от климата природни ресурси. Това обаче касае всички нас. Очаква се чрез целите на устойчивото развитие и чрез международното споразумение за климата, което трябва да бъде прието през 2015 г., всички страни да се включат в борбата с изменението на климата и адаптирането към него, както и в борбата с други предизвикателства пред развитието. Бъдещето на нашата планета зависи от действията ни в момента и заедно можем да намерим решения на проблемите.

История на месеца:

Опазване на горите за устойчиво бъдеще във Виетнам

Бащата на Фам Хонг Луонг е бил лесовъд и израсналият в североизточната част на Виетнам г-н Луонг иска да стане като него. Той завършва лесовъдство и след това постъпва на работа в най-стария национален парк във Виетнам — Cúc Phương, разположен на делтата на Червената река.

„Когато работех там, всички бяха мотивирани да опазват природната среда и по-специално горите“, казва той.

Днес, 20 години по-късно, г-н Луонг има възможността да прави точно това. Той работи за виетнамското правителство, като контролира изпълнението на новаторска национална програма, наречена „Плащания за горски екосистемни услуги“ (PFES).

Горите играят решаваща роля в предотвратяването на ерозията на почвата, поддържането на кръговрата на водата и борбата с изменението на климата. Те също така осигуряват дървен материал, храна и гориво за бедните селски общности.

От 2010 г. програмата PFES подчертава ценността на горите, като изисква от разчитащите на свързани с горите екологични услуги — дружества в сферата на водоснабдяването, водноелектрически централи и туристически оператори — да плащат на общините и отделните лица, които притежават и се грижат за гори.

Всяка година програмата събира около 60 млн. щатски долара, като 75% от тях се разпределят на собственици на гори. В замяна те не трябва да секат дървета.

Виетнам е първата азиатска страна, в която се изпробва подобна национална програма, а г-н Луонг казва, че има много неща, които предстои да бъдат уточнени и много въпроси, на които трябва да се отговори.

Какъв да бъде размерът на таксата; ако има фиксирано равнище на плащане, как да се постъпва в случай на инфлация? Кои области могат да се смятат за гори? Кои лица трябва да се смятат за собственици на гори? Как ще се постъпва, когато дадени лица имат обичайно право на земя, но не и официален нотариален документ за това? Плащанията достатъчни ли са, за да се гарантира, че хората не изсичат горите?

Финансиран от ЕС проект на Центъра за международни проучвания в областта на горското дело (CIFOR) помага на г-н Луонг и виетнамското правителство да намерят отговори на някои от тези въпроси, и най-вече на тези, които са свързани с разпределянето на приходите от схеми като PFES и с начина, по който хората, които получават тези средства, възприемат това.

„Целта на нашето изследване е вижданията на местните хора да бъдат вземани предвид с приоритет при разработването на политики“, казва Грейс Уонг от CIFOR. „Ако хората не смятат тези схеми за справедливи, те може да не пожелаят да се занимават с дейности по управление и съхраняване на горите“.

В рамките на изследването на CIFOR във Виетнам и пет други тропически страни са проучени и анализирани механизми за подялба на приходите като PFES и са предоставени съвети за създателите на политики как да проектират най-ефикасни, рационални и справедливи системи.

Опитът на Виетнам също така предлага важни уроци за други глобални програми, търсещи справедливи начини за подялба на печалбите между жителите на селските райони, като REDD+ (Намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите), чиято цел е да се бори с изменението на климата чрез намаляване на въглеродните емисии, дължащи се на обезлесяване.

„Тези проучвания са много полезни за нас, за да можем да осигурим най-ефективна система за опазване“, казва г-н Луонг.

Така например, за да бъдат стимулите по-ефективни, CIFOR проучва начини за структуриране на плащанията по PFES въз основа на предпочитания по места и тяхното съчетаване с други източници на приходи, като финансиране по REDD+ или сертифициране на горите. Благодарение на това плащанията могат да станат достатъчно значителни, за да бъде сигурно, че хората не губят, ако спрат да прочистват дървета, за да засаждат култури.

„Ако механизмът за подялба на печалбите се коригира, селяните ще получават повече пари, за да подсигурят препитанието си, а това ще им помага да опазват нашите гори“, казва г-н Луонг.

„Това е устойчив начин да се гарантира, че запазваме нашите гори за бъдещето“.

https://europa.eu/eyd2015/bg/