Постигнатото споразумение за бюджета на ЕС за 2020 г. ще даде възможност на Съюза да насочи ресурсите си към важните за гражданите приоритети:

 • изменението на климата,
 • работните места,
 • младите хора,
 • сигурността и солидарността в ЕС.

Бюджетът за следващата година ще подготви също така прехода към следващия бюджетен цикъл, тъй като ще бъде седмият и последният в рамките на текущия дългосрочен бюджетен цикъл на ЕС за периода 2014—2020 г.

Бюджетът на ЕС за 2020 г. възлиза на 168,69 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (средствата, за които могат да бъдат сключени договори през дадена година) и 153,57 милиарда евро бюджетни кредити за плащания (средствата, които ще бъдат изплатени).

 

 • 21% от общия бюджет ще бъдат изразходвани за мерки за борба с изменението на климата. Например програмата LIFE за околната среда и изменението на климата ще получи 589,6 милиона евро (+5,6% в сравнение с 2019 г.). „Хоризонт 2020“, която традиционно допринася значително за изпълнението на свързаните с климата цели, ще получи 13,46 милиарда евро (+8,8% в сравнение с 2019 г.). Енергийното направление на Механизма за свързване на Европа, което инвестира в широкомащабното внедряване на възобновяеми източници, в модернизирането на съществуваща инфраструктура за енергиен пренос и в изграждането на нова инфраструктура, ще получи 1,28 милиарда евро (+35% в сравнение с 2019 г.). Транспортното направление на Механизма за свързване на Европа ще бъде подпомогнато с 2,58 милиарда евро.
 • Почти половината от средствата — 83,93 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (+4,1% в сравнение с 2019 г.) — ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на икономиката ни. От тях 58,65 милиарда евро (+2,5% в сравнение с 2019 г.) ще бъдат изразходвани за намаляване на икономическите разлики в държавите членки и между тях, за увеличаване на растежа, за създаване на работни места и за стимулиране на сближаването посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове).
 • Европейската сателитна навигационна система „Галилео“ ще бъде подпомогната с 1,2 милиарда евро (+74,7% в сравнение с 2019 г.), за да увеличи своя дял на световния пазар и да достигне 1,2 милиарда ползватели до края на 2020 г.
 • Посредством 255 милиона евро на европейските дружества ще бъдат предоставени стимули за съвместно разработване на изделия и технологии в сферата на отбраната по линия на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната.
 • Младите хора ще могат да използват средства от ЕС посредством няколко програми: 2,89 милиарда евро ще бъдат насочени към образованието чрез програмата „Еразъм+“ (+3,6% в сравнение с 2019 г.). Със сумата от 166,1 милиона евро (+15,9% в сравнение с 2019 г.) ще бъдат създадени възможности за доброволческа дейност или работа по проекти в собствената страна или в чужбина по линия на Европейския корпус за солидарност.
 • Европейските земеделски стопани ще получат 58,12 милиарда евро.
 • Ще продължи да се предоставя подпомагане за сигурността и управлението на миграцията. Например 2,36 милиона евро ще бъдат заделени за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и агенциите, които работят в тези сфери (Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Агенцията на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).

Споразумението се основава на презумпцията, че след като Обединеното кралство напусне Европейския съюз най-късно на 31 януари 2020 г., то ще продължи да дава финансов принос и да участва в изпълнението на бюджета на ЕС до края на 2020 г., както ако беше държава членка.

Тазгодишните преговори за бюджета за 2020 г. се състояха успоредно с преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС — този за периода 2021—2027 г. Те започнаха, след като Комисията представи на 2 май 2018 г. предложение за справедлив, балансиран и модерен бюджет, за да се постигнат приоритетите на Европа, обявени от председателя Юнкер в речите му за състоянието на Съюза и договорени от лидерите в Братислава през 2016 г. и в Рим през 2017 г. Предложението за дългосрочен бюджет бе незабавно последвано от законодателни предложения за 37-те секторни програми, които са част от бъдещия дългосрочен бюджет, включително по отношение на политиката на сближаване. Оттогава Комисията работи съвместно с ротационните председателства на Съвета и в тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да постигне напредък в преговорите с оглед на своевременното сключване на споразумение. Комисията е убедена, че бързото постигане на споразумение е от съществено значение за стотиците хиляди учащи се, земеделски стопани и научни работници в Европа, както и за всички други лица, които получават средства от бюджета на ЕС.

Следващи стъпки

За да се утвърди постигнатият компромис, Европейският парламент и Съветът трябва да одобрят официално текста в срок от 14 дни.

повече за бюджета 👉 http://bit.ly/32Wk8HL

– Предложение на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС

– Годишният бюджет на ЕС накратко