EGC2016

Конкурсът за „Европейска зелена столица“ за 2016 г. е отворен за участие  от 17 юни 2013 г., а крайната дата за  кандидатстване е 17 октомври 2013 г

EGCA-WillYourCity-BG1 (1)

Кой може да кандидатства?

• До участие за наградата„Европейска зелена столица“ се допускат държави-членки на ЕС, присъединяващи се и страни кандидатки (Хърватия, бившата югославска република
Македония, Исландия, Черна гора, Сърбия и Турция) и страни от Европейското икономическо пространство.
• Всички градове отгорепосочените държави с население над 100 000 души могат да кандидатстват за наградата (в държави, където няма град с над 100 000 жители, може да кандидатства най-големият град).
• В този контекст под„град“ се разбира градска област, без градската агломерация, по-големи градски зони и урбанистични конгломерати и административна единица, управлявана от градски съвет или от друг вид демократично избран орган.
• Минали победители немогат да кандидатстватза период от десет години след като са носили титлата „Европейска зелена столица“.

Как да кандидатствате?
• Заявления могат да се подават онлайн на:
www.europeangreencapital.eu.
• Прочетете повече за условията на:
www.europeangreencapital.eu.