window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-40516277-1');

ECcom - 2015- 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Ново начало: работният план на Европейската комисия за осигуряване на заетост, растеж и инвестиции

Европейската комисия прие на 16 декември 2014г., своята работна програма за 2015 г. – действията, които Комисията възнамерява да предприеме през следващите 12 месеца с цел постигането на реално подобрение по отношение на заетостта, растежа и инвестициите, както и на конкретни ползи за гражданите. Това е програма за промяна.
Гражданите искат по-малка намеса на ЕС в тяхното ежедневие, особено когато държавите членки имат по-добри възможности за действие и намиране на решения. Техните очаквания са ЕС да бъде водеща сила по отношение на големите икономически и социални предизвикателства, като борбата с безработицата и повишаването на конкурентоспособността. Гражданите искат от ЕС поголяма откритост и прозрачност по отношение на неговите решения и тяхното осъществяване.
Приемането на работната програма е добра изходна точка, тъй като в нея са очертани по съвсем прозрачен начин нещата, които ЕС ще извърши през 2015 г.

В работната програма на Комисията за 2015 г. са изложени: 23 нови инициативи, предложени от Комисията „Юнкер“ в съответствие с Политическите насоки, представени на Европейския парламент; 80 съществуващи предложения, които Комисията предлага да оттегли или да измени по политически или технически причини. Работната програма представя целенасочени действия на Комисията, които се очакват да дадат резултати през 2015 г. Освен това Комисията ще продължи също така да работи усилено в много области, за да гарантира, че наличните политики и правила са подходящи за целта, водят до конкретни резултати на място и се прилагат по съответен начин.
23 нови инициативи за положителна промяна
В приетата програма се определят 23 инициативи, за чието осъществяване през 2015 г. Комисията е поела политически ангажимент. Този 12-месечен „списък на задачите“ се фокусира върху „ големите теми“, като заетостта, растежа и инвестициите в съответствие с десетте приоритета в Политическите насоки на председателя Юнкер.
Комисията се ангажира по-специално да предложи през 2015 г.:

– План за инвестиции за Европа: законодателните мерки във връзка с обявения план, с които да бъдат отключени публични и частни инвестиции в реалната икономика в размер на най-малко 315 милиарда евро през следващите три години. Амбициозен пакет за цифровия единен пазар: създаване на условия за динамична цифрова икономика и общество чрез допълване на регулаторната среда в областта на телекомуникациите, актуализиране на правилата за авторските права, опростяване на правилата за потребителите, които правят онлайн или цифрови покупки, подобряване на киберсигурността и интегриране на цифровизацията в различните области на политиката.
– Първите стъпки към европейски енергиен съюз: гарантиране на сигурността на енергийните доставки, по-нататъшното интегриране на националните енергийни пазари, намаляване на европейското потребление на енергия и намаляване на въглеродните емисии от енергийния микс.
– По-справедлив подход към данъчното облагане: план за действие за справяне с отклоненията от данъчното облагане и данъчните измами, включително мерки на равнище ЕС, за да се премине към система, при която държавата, в която се генерират печалбите, е и държавата на данъчно облагане; включително автоматичен обмен на информация относно данъчните режими и стабилизиране на корпоративните данъчни основи.
– Европейска програма за миграцията: разработване на нов подход към законната миграция с цел превръщането на ЕС в привлекателна дестинация за таланти и умения и подобряване на управлението на миграцията в рамките на ЕС посредством по-тясно сътрудничество с трети държави, солидарност между държавите членки и борба с трафика на хора.
– По-задълбочен икономически и паричен съюз: продължаване на усилията за насърчаване на икономическата стабилност и привличане на инвеститори към Европа.

Прилагане на политическо прекъсване
При подготовката на работната програма Комисията разгледа около 450 предложения, които понастоящем са в очакване на решение от страна на Европейския парламент и Съвета, като предлага да оттегли или да измени 80 от тях. Някои са предложени за оттегляне, тъй като не съответстват на новите приоритети на Комисията. В много случаи обаче Комисията запазва твърдия си ангажимент към набелязаните цели – предложенията обаче са безполезни, ако просто лежат забравени на масата за преговори или бъдат така отслабени в хода на преговорите, че не могат да постигнат първоначалната си цел. В такива случаи Комисията ще предложи нови, по- добри начини за постигане на тези цели. Комисията ще изчака мнението на Европейския парламент и на Съвета относно тези предложения, преди да направи официалното оттегляне.

Намаляване на бюрокрацията и премахване на регулаторната тежест
Работната програма за 2015 г. отразява засиления ангажимент на Комисията за по-добро регулиране и за разширяване на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка, която има за цел да се намали бюрокрацията и да се отстранят регулаторните тежести, допринасяйки за създаването на благоприятна инвестиционна среда. Колегията на членовете на Комисията е набелязала редица предложения и съществуващи законодателни актове, които ще бъдат преразгледани и изменени, с цел да бъдат направени по-ефективни за гражданите и предприятията на Европа. Това включва и усилия за опростяване, например на общата селскостопанска политика.

Европейската комисия представя инициативи за борба със сексуалното насилие над деца, наркотиците и незаконните огнестрелни оръжия

By |2020-07-27T09:09:46+03:00юли 29, 2020|Categories: #teamJunckerEU, Актуално, Европейски новини, Издания, Новини, Препоръчано, Събития|

© Copyright European Commission 2020 Европейската комисия представя три [...]

Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията една година по-късно

By |2019-10-29T13:35:16+02:00октомври 29, 2019|Categories: #teamJunckerEU, Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано|

Европейската комисия публикува първите годишни доклади за самооценка на Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, [...]

„Творческа Европа“: Комисията подготвя въвеждането на нова схема, позволяваща на хора на изкуството от Европа да работят в чужбина

By |2019-10-25T12:59:35+03:00октомври 25, 2019|Categories: #teamJunckerEU, Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано|

Комисията успешно изпробва нова схема за насърчаване на мобилността на хората [...]

Комисията докладва за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

By |2019-10-22T15:01:25+03:00октомври 22, 2019|Categories: #teamJunckerEU, Актуално, Европейски новини, Издания, Новини, Препоръчано|

Европейската комисия прие днес най-новия си доклад за предприетите от България [...]

Европейската комисия представя новото издание на Обзора на градовете на културата и творчеството

By |2019-10-15T13:05:10+03:00октомври 9, 2019|Categories: #teamJunckerEU, Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано|

Европейската комисия пуска второто издание на Обзора на градовете на културата и [...]

Go to Top