window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-40516277-1');

ECcom - 2015- 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Ново начало: работният план на Европейската комисия за осигуряване на заетост, растеж и инвестиции

Европейската комисия прие на 16 декември 2014г., своята работна програма за 2015 г. – действията, които Комисията възнамерява да предприеме през следващите 12 месеца с цел постигането на реално подобрение по отношение на заетостта, растежа и инвестициите, както и на конкретни ползи за гражданите. Това е програма за промяна.
Гражданите искат по-малка намеса на ЕС в тяхното ежедневие, особено когато държавите членки имат по-добри възможности за действие и намиране на решения. Техните очаквания са ЕС да бъде водеща сила по отношение на големите икономически и социални предизвикателства, като борбата с безработицата и повишаването на конкурентоспособността. Гражданите искат от ЕС поголяма откритост и прозрачност по отношение на неговите решения и тяхното осъществяване.
Приемането на работната програма е добра изходна точка, тъй като в нея са очертани по съвсем прозрачен начин нещата, които ЕС ще извърши през 2015 г.

В работната програма на Комисията за 2015 г. са изложени: 23 нови инициативи, предложени от Комисията „Юнкер“ в съответствие с Политическите насоки, представени на Европейския парламент; 80 съществуващи предложения, които Комисията предлага да оттегли или да измени по политически или технически причини. Работната програма представя целенасочени действия на Комисията, които се очакват да дадат резултати през 2015 г. Освен това Комисията ще продължи също така да работи усилено в много области, за да гарантира, че наличните политики и правила са подходящи за целта, водят до конкретни резултати на място и се прилагат по съответен начин.
23 нови инициативи за положителна промяна
В приетата програма се определят 23 инициативи, за чието осъществяване през 2015 г. Комисията е поела политически ангажимент. Този 12-месечен „списък на задачите“ се фокусира върху „ големите теми“, като заетостта, растежа и инвестициите в съответствие с десетте приоритета в Политическите насоки на председателя Юнкер.
Комисията се ангажира по-специално да предложи през 2015 г.:

– План за инвестиции за Европа: законодателните мерки във връзка с обявения план, с които да бъдат отключени публични и частни инвестиции в реалната икономика в размер на най-малко 315 милиарда евро през следващите три години. Амбициозен пакет за цифровия единен пазар: създаване на условия за динамична цифрова икономика и общество чрез допълване на регулаторната среда в областта на телекомуникациите, актуализиране на правилата за авторските права, опростяване на правилата за потребителите, които правят онлайн или цифрови покупки, подобряване на киберсигурността и интегриране на цифровизацията в различните области на политиката.
– Първите стъпки към европейски енергиен съюз: гарантиране на сигурността на енергийните доставки, по-нататъшното интегриране на националните енергийни пазари, намаляване на европейското потребление на енергия и намаляване на въглеродните емисии от енергийния микс.
– По-справедлив подход към данъчното облагане: план за действие за справяне с отклоненията от данъчното облагане и данъчните измами, включително мерки на равнище ЕС, за да се премине към система, при която държавата, в която се генерират печалбите, е и държавата на данъчно облагане; включително автоматичен обмен на информация относно данъчните режими и стабилизиране на корпоративните данъчни основи.
– Европейска програма за миграцията: разработване на нов подход към законната миграция с цел превръщането на ЕС в привлекателна дестинация за таланти и умения и подобряване на управлението на миграцията в рамките на ЕС посредством по-тясно сътрудничество с трети държави, солидарност между държавите членки и борба с трафика на хора.
– По-задълбочен икономически и паричен съюз: продължаване на усилията за насърчаване на икономическата стабилност и привличане на инвеститори към Европа.

Прилагане на политическо прекъсване
При подготовката на работната програма Комисията разгледа около 450 предложения, които понастоящем са в очакване на решение от страна на Европейския парламент и Съвета, като предлага да оттегли или да измени 80 от тях. Някои са предложени за оттегляне, тъй като не съответстват на новите приоритети на Комисията. В много случаи обаче Комисията запазва твърдия си ангажимент към набелязаните цели – предложенията обаче са безполезни, ако просто лежат забравени на масата за преговори или бъдат така отслабени в хода на преговорите, че не могат да постигнат първоначалната си цел. В такива случаи Комисията ще предложи нови, по- добри начини за постигане на тези цели. Комисията ще изчака мнението на Европейския парламент и на Съвета относно тези предложения, преди да направи официалното оттегляне.

Намаляване на бюрокрацията и премахване на регулаторната тежест
Работната програма за 2015 г. отразява засиления ангажимент на Комисията за по-добро регулиране и за разширяване на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка, която има за цел да се намали бюрокрацията и да се отстранят регулаторните тежести, допринасяйки за създаването на благоприятна инвестиционна среда. Колегията на членовете на Комисията е набелязала редица предложения и съществуващи законодателни актове, които ще бъдат преразгледани и изменени, с цел да бъдат направени по-ефективни за гражданите и предприятията на Европа. Това включва и усилия за опростяване, например на общата селскостопанска политика.

Европейската комисия публикува Обзорa на образованието и обучението за 2019г.

By |2019-10-15T11:54:06+03:00септември 26, 2019|Categories: #teamJunckerEU, Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано|

Успоредно с втората Европейска среща на върха по въпросите на образованието Европейската [...]

Нови продукти ще се произвеждат с 10 милиона тона рециклирана пластмаса до 2025 г.

By |2019-10-15T11:16:33+03:00септември 20, 2019|Categories: #teamJunckerEU, Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано, Събития|

Повече от 100 партньори от публичния и частния сектор, чиято дейност [...]

Планът „Юнкер“ достигна 433 милиарда евро привлечени инвестиции в ЕС

By |2019-09-19T10:00:45+03:00септември 19, 2019|Categories: #teamJunckerEU, Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано|

Създаденият по плана „Юнкер“ Европейски фонд за стратегически инвестиции се очаква [...]

WiFi4EU: Нова покана към общините за кандидатстване за безплатна Wi-Fi мрежа

By |2019-09-17T11:59:53+03:00септември 17, 2019|Categories: #teamJunckerEU, Актуално, Европейски новини, Конкурси, Новини, Препоръчано|

На 19 септември в 14:00 часа българско време Европейската комисия ще отправи [...]

Европейската комисия обявява началото на училищния конкурс по превод за 2019 г.

By |2019-09-02T09:27:45+03:00септември 2, 2019|Categories: #teamJunckerEU, Актуално, Европейски новини, Конкурси, Новини, Препоръчано|

Европейската комисия обяви 13-ото издание на конкурса за млади преводачи Juvenes [...]

10 основни права за пътниците, използващи железопътен, въздушен, автомобилен и воден транспорт

By |2019-08-27T08:42:27+03:00август 26, 2019|Categories: #teamJunckerEU, Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано|

Във връзка със значителното нарастване на пътническите превози в ЕС и [...]

Go to Top